Yepi most games

Celebrity Hitman Terrorist Alert
(More game types: 1 Player, Blood, Flash, Guns, Shoot Em Up, Shooting)

Description of Celebrity Hitman Terrorist Alert game:
Shoot down some of your favorite celebrities.

Mouse - Aim / Shoot.
1-3 - Change Weapons.
Celebrity Hitman Terrorist Alert Add this media to your blog, MySpace or website!
Yepi Home | Yepi new games | Yepi most games | Yepi recent games | Yepi random games | Yepi 3d | Yepi cricket | Yepi raft wars | Yepi pool | Yepi commando 2 | Yepi car
Friends: ZiZi Games | Friv 1 | Gazo |
Copyright © 2010 Yepi 250. | Sitemaps